1.         Financieel
a          Bankrekening:
            Openen en administreren van bankrekening(en) op naam van de vereniging.
b          Betalingen:
            Accorderen van facturen volgens werkafspraken met de vereniging.
c          Maandelijks facturen laten uitgaan voor de servicekosten.           
d          Aanmanen:
            In geval van achterstand in betaling van de servicebijdragen en zo nodig het laten voeren van een
            (buiten)gerechtelijke externe incassoprocedure.
e          Jaarrekening:
            Opstellen van een concept jaarrekening, inclusief toelichting, over het afgelopen boekjaar.
f           Begroting:
            Opstellen van een concept exploitatiebegroting, inclusief toelichting voor het lopende of het komende
            boekjaar.
g          Servicekosten:
            Berekenen en toelichten van de maandelijkse servicebijdragen waartoe de ledenvergadering heeft
            besloten binnen de kaders van de splitsingsakte.
            De bijdragen innen op een bankrekening die op naam van de VvE staat.
 
2.         Administratief           
a          Archief:
            Het bijhouden van de verenigingsstukken gedurende minimaal zeven jaar.
b          Adviseren van het bestuur over polissen en dekking van verzekeringen.
c          Afwikkelen van verzekeringsclaims.
d          Aanmelden verenigingsgegevens bij kadaster en Kamer van Koophandel. 
 
3.         Bestuursondersteuning
a          Informatie en advies aan het bestuur inzake bepalingen in wet en splitsingsakte.
b          Advies mbt Huishoudelijk Reglement.
 
4.         Ledenvergadering
a          Aanleveren van agenda en conceptvergaderstukken.
b          In overleg met bestuur bepalen van plaats, tijd en locatie van de jaarlijkse ledenvergadering.
c          Verzenden definitieve stukken en uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering.
d          Bijwonen en notuleren en technische leiden van de jaarlijkse ledenvergadering
e          Zorg dragen voor presentielijst, quorumbewaking, machtigingsformulieren.